Müslümanlık

Dünyadaki büyük ve başlıca dinlerin sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muhammed tarafından kurulmuştur. Arapçası «İslam» dır, «Allah'a teslim olma» anlamına gelir. Müslümanlık Kur'an-ı Kertm'in Hz. Muhammed'e vahy edilmeye başladığı 610 yılında başlamış ve Hz. Peygamber'İn ölümüne kadar nazil olan parça parça ayetlerle tamamlanmıştır. Müslümanlığı İlk kabul edenler Hz, Muhammed'in karısı Hatice ile yakın akrabalarından Ebu Bekir'dir.

Yeni din önceleri, tamamı putperest olan çevrede büyük bir tepkiyle karşılanmış, ilk 6 yıl içinde ancak 40 kişi Müslümanlığı kabul etmiştir. Bu tarihten sonra Müslümanların sayısı artmış, 620'den itibaren Medine'de de yayılmaya başlamıştır. Hz. Muhammed'in Medine'ye göç etmesinden sonra bu şehirde hızla yayılan Müslümanlık 632'de Hz. Muhammed öldüğü zaman artık kuvvetli bir din halinde kurulmuş bulunuyordu.

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra kurulan İslam imparatorluğu Emeviler ve Abbasiler zamanında büyük bir hızla büyüyüp yayılmaya başladı. Müslüman olanların sayısı da bir çığ gibi arttı. Afrika ve Avrupa'ya (İspanya) yayılan Müslümanlık, daha sonra Asya'da çok büyük bir yayılış sahası buldu. Daha sonra Müslüman olan Türkler vasıtasıyla Avrupa'da yayıldı. Bugün Müslümanlar en çok Asya, sonra Afrika'da yaşamaktadır.

Avrupa'da da Balkanlar'da, Trakya ve Rusya'da geniş ölçüde Müslüman yaşar. Günümüzde dünyadaki Müslümanların sayısı 610.000.000 civarındadır. Müslümanlık sağlam esasları ve kuralları olan bir dindir. «Kur'an» Müslümanlığın esaslarını ve şartlarını tespit etmiştir. Müslümanlığın 5 şartı ve 6 İnanç esası vardır.

Müslümalığın şartları

1) Kelİme-i şahadet,
2) Namaz,
3) Oruç,
4) Zekat
5) Hac'dır.

Kelime-i şahadet sözle, namaz ve oruç bedenle, zekat mal ile yapılan ibadettir. Hac ise hem mal, hem de bedenle yapılır.

İslam’ın 6 inanç esası

1. Allah'ın Birliğine İnanmak: Müslümanlık, kayıtsız ve şartsız olarak tek tanrılı bir dindir. Dinin ilk esası Allah'ın birliğine inanmak ve ona asla ortak koşmamaktır. Çeşitli ayetlerde bu esas belirtilir. Zaten daha önceki tek tanrılı dinlerde de bu esas vardır. Ancak zamanla bozulmuş, ortak koşma (müşriklik) başlamıştır. Son din olarak gelen Müslümanlık ise bunu kesin olarak meneder: «Ya Muhammedi Senden önce hiç bir peygamber göndermedik ki ona 'Benden başka tapacak yoktur, yalnız bana tapın' diye vahyetmiş olmayalım» (Enbiya suresi 25. Ayet).

2. Meleklere İnanmak: Allah ile kullar arasında elçilik eden, insanların çeşitli davranışlarını kaydederek ceza, ya da mükafat görmelerini sağlayan meleklerin varlığına inanmak da Müslümanlığın şartları arasındadır.

3. Kutsal Kitaplara İnanmak: Müslümanlığın en büyük özelliklerinden biri diğer hak peygamberlerine ve onların kutsal kitaplarına inanmayı emretmesidir. Bu esas da Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır.

4. Peygamberlere İnanmak: Müslümanlık,. kutsal kitaplara olduğu gibi, İlk peygamber Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar olan peygamberlere de inanmayı emreder. Onların hak peygamberi olduğunu belirtir. Halbuki Müslümanlığın çıkışına kadar, diğer kavimler sadece kendi aralarından çıkmış olan peygamberlere inanıyorlar, diğerlerini tanımıyorlardı. Müslümanlık ise bütün peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmayı emreder. Bu, o zamana kadar görülmemiş bir anlayış getirmiştir.

5. Ahirete İnanmak: Öldükten sonra bir başka hayatın başlayacağına, öteki dünyaya inanmak da Müslümanlığın esasları arasındadır.

6. Kaza ve Kadere İnanmak: Müslümanlık, insanın her şeyi kendi çalışmasıyla başarabileceğini telkin eden bir dindir. Ancak bu arada kaza ve kadere inanmayı da emreder. Kaza ve kadere inanmak insanın büyük başarılar karşısında kendisini putlaştırmaktan Önlemesine, yine büyük kayıplar karşısında da büyük üzüntülere kapılmasına engel olur.

İslam Medeniyeti: Müslümanlığın kurulmasından sonra hızla gelişmeye başlayan İslam İmparatorluğu zamanında dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri doğmuş ve gelişmiştir. 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar geçen 5 yüzyıl içinde Müslümanlık Batı'nın bütün Hıristiyan devletlerine önderlik etmiştir. Bu devrede Müslümanlar teknik konularda, bilimin her dalında, felsefede, sanatta en parlak seviyeye eriştiler ve Batılılara yol gösterdiler. Semerkant'tan İspanya’ya kadar olan sahada hepsi birbirinden güzel mimarlık eserleri ve kültür müesseseleri meydana getirildi.

müslümanlık

Zengin kütüphaneler kuruldu. Eski Yunan bilginlerinin eserleri Arapça ‘ya çevrilerek unutulmaktan kurtarıldı. İslam Medeniyeti'nin gelişmesi yalnız Arap toplumuna has değildi. Müslümanlığı kabul eden Türkler de bilim alanında büyük ilerlemeler kaydediyor, sanat eserleri meydana getiriyorlardı. Türkler kısa bir süre içinde bütün Müslüman aleminde söz sahibi olmuşlardı. Selçuklular bir çığ gibi gelişip yayılmış ve civarlarındaki halifeleri egemenlikleri altına almışlardı.

Anadolu'yu da Bizans'tan alan Selçuklular, büyük bayındırlık eserleri meydana getirdiler. Bugün, Selçuklular tarafından yapılan medrese ve hastanelerin harabelerine Sivas, Amasya, Kayseri vb. illerimizde rastlanır. 13. yüzyılda Müslümanlık iki büyük darbe yemiş ve bu yüzden bir süre gerilemeye yüz tutmuştur. Bu iki darbeden biri Moğol istilası, diğeri Haçlı Seferleri'dir, 1219'da başlayan Moğol istilası bütün İslam alemini yerle bir etmiş, Semerkant, Belh, Merv, Buhara, Bağdat gibi İslam medeniyetinin büyük merkezleri Moğollar'ın eline geçmiştir.

Buralardaki kütüphaneleri yakan, sanat eserlerini yerle bir eden Moğollar, aynı zamanda sayısız Müslüman'ı da Öldürerek İslam Medeniyeti'ne büyük bir darbe vurdular. Öte yandan 174 yıl devam eden Haçlı Seferleri de İslam Medeniyeti'ni baltaladı' Bunun üzerine önemli bir duraklama geçiren İslam Medeniyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun parlamasıyla yeniden canlanarak dünyada söz sahibi oldu. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesiyle beraber bu medeniyet yine gerilemeye başladı.

Sözlükte "müslümanlık" ne demek?

1. Hz. muhammet'in yaydığı din, islam dini, ıslamlık, ıslamiyet.
2. Müslüman olma durumu.
3. Müslüman topluluğu.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç